No products in the cart.

PRIVACYVERKLARING BYCHARLY

byCharly (Handelsregisternummer: 82067430) verwerkt persoonsgegevens. byCharly hecht belang aan de bescherming van de privacy van haar (potentiële) cliënten en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op de wijze zoals omschreven in deze privacyverklaring en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna ook: de ‘AVG’) die per 25 mei 2018 van kracht is in alle EU-lidstaten.

 1. Toepassingsbereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • (potentiële) cliënten van byCharly;
 • Personen die gebruik maken van de diensten en/of producten van byCharly;
 • Bezoekers van de website van byCharly (mindfulparenting.nl);
 • Deelnemers aan (online) cursussen, (groeps)lessen, workshops en evenementen georganiseerd door byCharly;
 • Personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van byCharly;
 • Personen die het contactformulier op de website van byCharly hebben ingevuld;
 • Alle overige personen die met byCharly contact opnemen of van wie byCharly persoonsgegevens verwerkt.

byCharly heeft niet de intentie gegevens te verwerken van kinderen tot 16 jaar die haar website bezoeken. byCharly kan echter niet de leeftijd van bezoekers verifiëren. Indien byCharly ongewild beschikt over de gegevens van jouw kind, neem dan contact op via info@mindfulparenting.nl om deze informatie te laten verwijderen.

 1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een natuurlijk persoon die direct of indirect herleidbaar zijn tot die persoon of waarbij de mogelijkheid bestaat om die informatie te herleiden naar de betreffende persoon.

byCharly verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of producten van byCharly en/of omdat deze gegevens door jou aan byCharly worden verstrekt.

byCharly kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Bedrijfsnaam;
 • KvK-nummer;
 • Btw-nummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Social media account;
 • Persoonlijke informatie die vrijwillig wordt verstrekt (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, het contactformulier of door inschrijving voor de nieuwsbrief op de website van byCharly).
 1. Verwerken van jouw persoonsgegevens

Onder ‘verwerken’ wordt verstaan: alle handelingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 1. Grondslagen voor de verwerking

byCharly verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om haar producten en/of diensten te kunnen verlenen. byCharly verwerkt persoonsgegevens voorts uitsluitend op één (of meer) van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Door middel van gegeven toestemming. Met toestemming wordt bedoeld: iedere vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee wordt aanvaardt dat persoonsgegevens worden verwerkt. De verleende toestemming kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken. Intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van de overeenkomst waarbij jij partij bent;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op byCharly rust;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van byCharly, zoals marketingdoeleinden.
 1. Verwerkingsdoeleinden

byCharly verwerkt alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om haar diensten en/of producten te kunnen verlenen. Dit betekent in ieder geval dat byCharly persoonsgegevens verwerkt met als doel:

 • Het aangaan en uitvoeren van door jou en byCharly gesloten overeenkomst(en) betreffende door byCharly aangeboden diensten en/of producten;
 • Inschrijving en/of betaling af te handelen na het aanmelden/kopen van de dienst en/of het product dan wel een account aan te maken.
 • Het verzenden van facturen en/of het doen van belastingaangifte;
 • Communicatie en het onderhouden van (cliënt)contact, het verzenden van nieuwsbrieven en e-mails waarvoor je hebt aangemeld.
 1. Beveiliging van persoonsgegevens

byCharly heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen waardoor jouw persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan is gewaarborgd  en dat jouw persoonsgegevens onder meer zijn beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging en/of beschadiging.

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

byCharly bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. byCharly hanteert daarbij de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens van coachingsgesprekken en -trajecten: 5 jaar naar het afsluiten van het traject, tenzij door de betrokkene eerder wordt verzocht om vernietiging van die gegevens;
 • Gegevens van personen die hebben deelgenomen aan (groeps)lessen, workshops en evenementen, 5 jaar tenzij door de betrokkene eerder wordt verzocht om vernietiging van die gegevens;
 • Gegevens die bezoekers van de website achterlaten: 5 jaar na vastlegging van die gegevens, tenzij door de betrokkene eerder wordt verzocht om vernietiging van die gegevens;
 • Administratieve en financiële gegevens: 7 jaar na het afsluiten van de diensten en/of producten;
 • Gegevens van personen die zich voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven: direct nadat zij zich hebben uitgeschreven van de nieuwsbrief.
 1. Delen van persoonsgegevens

byCharly deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden of voor zover hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van byCharly jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door byCharly ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een boekhouder.

byCharly deelt geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 1. Gebruik van cookies

byCharly houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden door byCharly niet verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van byCharly te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek op de website van byCharly op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 1. E-mail communicatie & nieuwsbrief

Als je een dienst en/of product afneemt, ga je akkoord met ontvangst van de nieuwsbrief alsmede deze privacyverklaring. Je kunt je ook via de website aanmelden voor de nieuwsbrief. De persoonsgegevens die alsdan geregistreerd worden zijn e-mailadres, eventueel voorzien van een naam. In iedere nieuwsbrief staat een link waarmee je desgewenst voor ontvangst van de nieuwsbrief kunt afmelden.

Het e-mailsysteem (Mailchimp) geeft inzage in de emaillijsten waarop cliënten geabonneerd zijn, welke e-mails zij van ons ontvangen hebben, en welke e-mails zijn geopend, op welke onderdelen van de nieuwsbrief is geklikt en de daaraan gekoppelde datums. Daarnaast houdt het Mailchimp automatisch het land en de regio van de gebruiker bij.

 1. Betaalgegevens

Betaalgegevens bestaan uit jouw naam, (eventueel) adresgegevens, aankoopdatum, betalingsmethode en ordernummer. Deze gegevens worden verwerkt via betalingsprovider Mollie B.V. Dit gebeurt altijd via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

De verwerking van betalingsgegevens geschiedt op grond van de AVG grondslag ‘Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’. Deze betalingsgegevens zijn noodzakelijk voor de boekhouder en belastingaangifte.

 1. Zoom en WhatsApp

In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van Zoom (bijvoorbeeld voor (groeps)coachings) of biedt byCharly de mogelijkheid om met elkaar in contact te blijven via Whatsapp (naar aanleiding van een gezamenlijke workshop of het volgen van yogalessen).

Door deelname aan deze dienst ga je akkoord met het gebruik van de services van deze derde partij(en). byCharly heeft geen inzage in de gegevens die deze partijen verzamelen, noch invloed hierop en verwijst hiervoor naar de privacy reglementen van betreffende derden.  

 1. Rechten en verzoeken

Jij hebt de volgende rechten:

 • Het recht om jouw persoonsgegevens in te zien’;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor deze verkregen, behoudens de gevallen waarin byCharly die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
 • Het recht op beperking van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor verdere informatie of voor het indienen van een hiervoor genoemd verzoek, kun je een e-mail sturen naar info@mindfulparenting.nl

 1. Wijzigen privacyverklaring

byCharly kan deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. De meest actuele versie is te allen tijde op de website van byCharly gepubliceerd.