No products in the cart.

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

 1. byCharly: byCharly is gevestigd en kantoorhoudende te Vreeland en gebruiker van deze algemene voorwaarden. byCharly levert diensten op het gebied van Mindful Parenting, Yoga en Coaching. byCharly is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82067430 met BTW-nummer: NL003641191B28.
 2. Diensten: Alle diensten die worden aangeboden door byCharly op het gebied van Mindful Parenting, Yoga en Coaching of aanverwante werkzaamheden. Onder meer, maar niet beperkt tot: online programma’s, coaching(strajecten), bijeenkomsten, groepslessen en events.
 3. Cliënt: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie byCharly een overeenkomst sluit.
 4. Overeenkomst: Elke afspraak tussen Cliënt en byCharly tot het verlenen van Diensten die worden aangeboden door byCharly.
 5. Platform: de website mindfulparenting.nl
 6. Producten: alle materialen en producten die op het Platform van byCharly worden aangeboden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huidige en toekomstige) offertes en overeenkomsten voor Diensten en Producten die door byCharly worden aangeboden en geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden strekken mede op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door byCharly derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover, zij schriftelijk tussen byCharly en Cliënt zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing, tenzij byCharly deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. In geval een bepaling van de Overeenkomst q. deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar is, blijft het overige deel van de Overeenkomst c.q. de algemene voorwaarden van kracht voor zover, gegeven de strekking en het doel van de Overeenkomst of de voorwaarden, het overige deel ervan niet onverbrekelijk verbonden is met de nietige of afdwingbare bepaling. Partijen zullen in dat geval hun uiterste best doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die, gegeven de strekking en het doel van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden, zo weinig mogelijk afwijkt van de nietige en/of niet afdwingbare bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende offertes, diensten en werkzaamheden.

Artikel 3 Totstandkoming en omvang van de Overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat de aanvraag van Cliënt door byCharly wordt bevestigd, dan wel door aanvaarding van de offerte van byCharly door Cliënt, dan wel doordat byCharly met instemming van Cliënt is begonnen met de uitvoeringshandelingen van de Overeenkomst.
 2. De omvang van de verplichtingen van byCharly wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de Overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Werkzaamheden, op verzoek of met instemming van Cliënt, die buiten de inhoud van de Overeenkomst vallen, zullen door Cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van byCharly. ByCharly kan echter niet verplicht worden om gehoor te geven aan een dergelijk verzoek tot extra werkzaamheden. Tevens kan byCharly verlangen dat voor extra werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor byCharly tot een inspanningsverplichting niet tot een resultaatverplichting. ByCharly zal iedere Overeenkomst naar beste kunnen en weten, met de nodige zorgvuldigheid, uitvoeren. ByCharly staat niet garant voor het succes en welslagen van de Diensten noch voor de mate waarin de Diensten bijdragen tot het door Cliënt gestelde doel.

Artikel 5 Online Programma’s

 1. In de online programma’s deelt byCharly haar kennis en ervaring. Cliënt dient naast het volgen van deze programma’s, voldoende tijd te reserveren om zelf aan de slag te gaan. Het succes van de programma’s is afhankelijk van de inspanning van Cliënt. ByCharly kan niet garanderen dat alleen het volgen van de online programma’s successen genereert. ByCharly zal zich inspannen dat Cliënt de juiste handvatten heeft om het programma succesvol te kunnen volgen. De ondersteuning die byCharly biedt is afhankelijk van het programma welke door Cliënt is aangeschaft.

Artikel 6 Yoga

 1. Cliënt kan lessen volgen op basis van een maandabonnement 1x of 2x, losse groepsles of privé-les.

Maandabonnement
Dit doorlopende abonnement geeft recht op 1 x dan wel 2 x per week les.
Opzegging dient te geschieden vóór de eerste van de maand via het online boekingssysteem.

Losse groepsles
Dit is een éénmalig door Cliënt te volgen les bij byCharly, anders dan op basis van een abonnement.

Privé les
Dit is een éénmalig door byCharly te verzorgen les aan (uitsluitend) Cliënt (en eventueel zijn/haar partner en/of kind(eren)).

 1. Het lesrooster is beschikbaar op het Platform. ByCharly behoudt zicht het recht voor om het lesrooster op elk moment te wijzigen.
 2. Indien Cliënt een blessure en/of klacht(en) heeft en/of zwanger is, dient dit voorafgaande aan de les aan byCharly te worden gemeld. Consulteer een arts voorafgaande aan een les indien je er niet zeker van bent of jouw gezondheid het meedoen aan een yogales toelaat.
 3. Bij iedere les dient Cliënt zorgvuldig te handelen naar de signalen van zijn/haar lichaam en rekening te houden met zijn/haar lichamelijke beperkingen.

Artikel 7 Coaching

 1. ByCharly is, behoudens de eventuele verplichting tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. ByCharly draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Cliënt en byCharly plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. ByCharly zal geen mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contactmomenten, tenzij de Cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven dan wel byCharly het vermoeden heeft dat het leven van Cliënt of van iemand uit zijn/haar omgeving op het spel staat. Indien dit laatste het geval is, zal byCharly eerst met Cliënt bespreken dat byCharly zich gedwongen voelt een familielid van Cliënt op de hoogte te brengen.

Artikel 8 Tarieven en Betaling

 1. De tarieven van byCharly bestaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. geleverde Dienst.
 2. Betaling dient te geschieden bij aankoop van de Producten en/of Diensten via het Platform.
 3. Wanneer aankoop niet via het Platform plaatsvindt, zal byCharly een factuur verzenden voor de door haar geleverde Producten en/of Diensten. Betaling dient in dat geval te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook is uitgesloten).
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien Cliënt in verzuim is, is byCharly gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten dan wel de toegang tot de cursus en/of het programma te blokkeren.
 5. Indien Cliënt in verzuim is met het nakomen van de betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Cliënt. Bij een geldvordering is Cliënt in ieder geval de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 9 Annulering

 1. Annulering van de gekochte Producten en/of Diensten door Cliënt dient binnen 14 dagen per e-mail onder vermelding van een duidelijke opgave van redenen te geschieden naar info@mindfulparenting.nl.
 2. Annulering door Cliënt van Producten en/of Diensten dient te geschieden uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de betreffende afspraak waarna Cliënt 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. de overeengekomen hoofdsom is verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak is Cliënt 100 % van de geannuleerde uren c.q. de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 3. Cliënt is 100 % van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij/zij, zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen Producten en/of Diensten van byCharly.
 4. De Online Programma’s kunnen direct digitaal worden gebruikt waardoor Cliënt met zijn/haar aankoop verklaart dit product binnen 14 dagen te willen ontvangen alsmede te gebruiken waardoor reeds is begonnen met de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd. Cliënt verklaart hiermee afstand te willen doen van de herroepingstermijn/bedenktijd, als bedoeld in de Wet Koop op afstand.

Artikel 10 Ontbinding en opschorting

 1. byCharly is gerechtigd, door middel van een enkele schriftelijke mededeling, elke met Cliënt gesloten Overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat Cliënt informatie heeft achtergehouden op basis waarvan byCharly, indien zij met deze informatie bekend was geweest, de Overeenkomst niet dan wel niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten of indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door Cliënt is verstrekt. In dat geval worden vorderingen van byCharly, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, direct opeisbaar.
 2. Het in het vorige artikel gestelde geldt ook indien na het sluiten van de Overeenkomst met Cliënt, gegronde vrees bestaat dat Cliënt zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen, dan wel feiten en omstandigheden bekend worden die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. In het geval Cliënt (een gedeelte van) zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst met byCharly niet of niet tijdig nakomt, heeft byCharly het recht haar verplichtingen op te schorten dan wel de betreffende Overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst is vereist. Dit alles onverminderd de overige rechten van byCharly op schadevergoeding.

Artikel 11 Intellectuele Eigendom / gebruik materialen en producten

 1. ByCharly is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Cliënt verstrekt of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte Producten en/of geleverde Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oefenmateriaal, readers, afbeeldingen, teksten, meditaties, muziek en video’s.
 2. Het is Cliënt niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van byCharly gebruik te maken van deze Producten en/of de inhoud van de geleverde Diensten, anders ten behoeve van de Overeenkomst tussen Cliënt en byCharly.
 3. Het is Cliënt niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van byCharly de Producten en/of de inhoud van de geleverde Diensten te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel te delen met derden.

Artikel 12 Beschikbaarheid materiaal

 1. byCharly streeft ernaar om de Producten op het Platform beschikbaar te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma of cursus, maar kan dit niet garanderen. Indien byCharly voornemens is de Producten te verhuizen of te verwijderen, zal byCharly Cliënt hiertoe tijdig informeren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. ByCharly aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel en/of blessures, diefstal, verlies en/of schade, als gevolg van een bezoek aan byCharly, het volgen van lessen en/of deelname aan (online) programma’s, trainingen en/of retraites verzorgd door byCharly.
 2. Een bezoek aan byCharly is geen vervanging voor een medische behandeling/traject. Iedere wijziging of stopzetten van een therapeutische, psychologische, psychiatrische of andere medische behandeling dient te geschieden onder toezicht en begeleiding van een (behandelend) medisch specialist en geschiedt geheel voor rekening en risico van Cliënt.
 3. ByCharly is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat byCharly is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Iedere aansprakelijkheid van byCharly jegens Cliënt is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door byCharly aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor byCharly geldende eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt onder de verzekering of indien er geen sprake is van een door byCharly afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende Overeenkomst die tot de aansprakelijkheid heeft geleid.
 5. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen et cetera.
 6. Alle aanspraken tot schadevergoeding jegens byCharly vervallen indien deze niet bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt binnen één jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met de feiten waarop hij/zij zijn/haar aanspraak baseert.

Artikel 14 Persoonsgegevens

 1. ByCharly verzamelt persoonsgegevens van haar Cliënten voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor haar administratie. ByCharly gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. In de privacyverklaring is te vinden welke gegevens door byCharly worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

Artikel 15 Klachten

 1. Een klacht met betrekking tot de door byCharly verrichte werkzaamheden dient Cliënt binnen 7 dagen na het moment van uitvoering schriftelijk, gedetailleerd en gemotiveerd aan byCharly mede te delen, op straffe van verval van eventuele rechten.
 2. Ingeval van een gegronde klacht zal byCharly de betreffende overeengekomen Producten en/of Diensten opnieuw leveren en/of verlenen. Indien uitvoering redelijkerwijs niet (langer) meer mogelijk is geworden, wordt naar een voor beide partijen redelijke aanvaardbare alternatieve oplossing gezocht.
 3. Gedurende de behandeling van de klacht, blijft de betalingsverplichting van Cliënt bestaan.

Artikel 16 Overmacht

 1. ByCharly is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. ByCharly kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij verplicht zijn tot vergoeding van enige schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd is Cliënt gehouden aan diens verplichtingen jegens byCharly tot aan dat moment te voldoen. ByCharly is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop byCharly geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor byCharly niet in staat is haar verplichtingen na te komen. ByCharly heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat byCharly haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere Overeenkomsten c.q. rechtsbetrekking tussen Cliënt en byCharly is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.